اضافه کردن الگوی زیبا به بخش اشتراک ها در زنفورو

XenForo Tips اضافه کردن الگوی زیبا به بخش اشتراک ها در زنفورو

No permission to download
کدهای فوق رو در قالب extra.css خود اضافه کنید :::

CSS:
Please, Log in or Register to view codes content!

کد فوق رو به خط 33 از استایل [B]share_page_macros[/B] اضافه کنید ::

Code:
Please, Log in or Register to view codes content!

36b936c8b9f32.png
Author
XenForo
Downloads
1
Views
44
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top