ایجاد بلوک آماری زیبا در زنفورو

XenForo ایجاد بلوک آماری زیبا در زنفورو 2020-12-29

Register & Get access to index
 • الگوی widget_forum_statistics رو پیدا کنید و تغییر دهید به :
Code:
<xf:css src="istatistik.less" />
<div class="ist-anaalan"{{ widget_data($widget) }}>
    <div class="ist-kutu">
      <div class="ist-ic ist-ic-bosluk">


        <div class="ist-detay">
          <div class="fa-icon fa-renk1"><i class="fad fa-comment-lines"></i></div>
          <p class="sayi">{$forumStatistics.threads|number}</p>
          <span class="ist-bilgi">{{ phrase('threads') }}</span>
        </div>

      </div>
 
      <div class="ist-ic ist-ic-bosluk">
        <div class="ist-detay">
          <div class="fa-icon fa-renk2"><i class="fad fa-comments"></i></div>      
          <p class="sayi">{$forumStatistics.messages|number}</p>
          <span class="ist-bilgi">{{ phrase('messages') }}</span>      
        </div>
      </div>  
 
      <div class="ist-ic ist-ic-bosluk">
        <div class="ist-detay">
          <div class="fa-icon fa-renk3"><i class="fad fa-users"></i></div>
        <p class="sayi">{$forumStatistics.users|number}</p>
        <span class="ist-bilgi">{{ phrase('members') }}</span>    
        </div>
      </div>  
 
      <div class="ist-ic ist-ic-bosluk">
        <div class="ist-detay">
          <div class="fa-icon fa-renk4"><i class="fad fa-users-medical"></i></div>      
        <p><xf:username user="{$forumStatistics.latestUser}" /></p>
        <span class="ist-bilgi">{{ phrase('latest_member') }}</span>      
        </div>
   
             </div>  
    </div>
  </div>

 • ایجاد الگوی جدید به نام istatistik.less در بخش الگوها :
CSS:
.ist-anaalan {
  margin-top: 20px;
}

.ist-kutu {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}

.ist-ic {
  flex:25%;
}

.ist-detay {
  background-color: #dedede;
  box-shadow: 0px 5px 10px -4px rgba(0,0,0,0.29);
  padding: 5px 20px 5px 5px;
  text-align: center;
  border-radius: 50px;
}

.fa-renk1 {
  background-color: #22a720;
  color: #c9c9c9;
}

.fa-renk2 {
  background-color: #204492;
  color: #c9c9c9;
}

.fa-renk3 {
  background-color: #a2b509;
  color: #c9c9c9;
}

.fa-renk4 {
  background-color: #f2930d;
  color: #c9c9c9;
}

.fa-icon {
  font-size: 30px;
  width: 50px;
  height: 50px;
  float: left;
  line-height: 50px;
  border-radius: 50px;
}


.ist-detay p {
  color: #272727;
  font-weight: 600;
  font-size: 20px;
  text-align: right;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.ist-anaalan .ist-kutu .ist-detay span {

  color: #a02828;
  text-align: right;
  display: block;
}@media (min-width: 900px){
.ist-anaalan .ist-kutu .ist-ic-bosluk:first-of-type,
.ist-anaalan .ist-kutu .ist-ic-bosluk:nth-child(2),
.ist-anaalan .ist-kutu .ist-ic-bosluk:nth-child(3)
  {padding-right: 5px;}}


@media (max-width: 900px){
.ist-anaalan .ist-kutu .ist-ic-bosluk:first-of-type,
.ist-anaalan .ist-kutu
.ist-ic-bosluk:nth-child(3) {
  padding-right: 5px;
}}


@media (max-width: 900px){
.ist-anaalan .ist-kutu .ist-ic {
  flex: 0 0 50%;
  max-width: 50%;
  margin-bottom: 30px;
}}

 • سپس در بخش ایجاد ویجت ها ، ویجت فوق رو طبق موارد خواسته شده در بالا تکمیل می کنیم .

نمونه :

d80a5beb59b22.png
 • Like
Reactions: olalavui
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom