بارش برف های زیبا در زنفورو

XenForo بارش برف های زیبا در زنفورو 2020-12-29

Register & Get access to index
جهت انجام این فرآیند به این شکل عمل خواهیم کرد

رفتن به مسیر زیر
 • مدیریت زنفورو
 • استایل ها
 • انتخاب قالب مد نظر خودتون
 • پیدا کردن الگوی
 • PAGE_CONTAINER
 • <head> جستجو گردن تگ
 • یک خط خالی ایجاد کرده و کد فوق رو در اون قرار بدید
CSS:
<!-- SNOW PARTICLES -->
  <style>
.editor-stage .snow {
 height:50px;
 background: #fff;
}
.snow{
 position:fixed;
 pointer-events:none;
 top:0;
 left:0;
 right:0;
 bottom:0;
 height:100vh;
 background: none;
 background-image: url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-ressources/s1.png'), url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-ressources/s2.png'), url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-ressources/s3.png');
 z-index:100;
 -webkit-animation: snow 10s linear infinite;
 -moz-animation: snow 10s linear infinite;
 -ms-animation: snow 10s linear infinite;
 animation: snow 10s linear infinite;
}
@keyframes snow {
 0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
 50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
 100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
@-moz-keyframes snow {
 0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
 50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
 100% {background-position: 400px 1000px, 200px 400px, 100px 300px;}
}
@-webkit-keyframes snow {
 0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
 50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
 100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
@-ms-keyframes snow {
 0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
 50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
 100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
</style>
<!-- END OF SNOW PARTICLES -->

 • PAGE_CONTAINER : در پایین الگوی فوق یک خط جدید باز کنید و این کد رو بزارید
Code:
<div class="snow" />

 • تمام و نتیجه حاصله به این شکل هست

666a1011e0c92-gif.11
 • 666a1011e0c92.gif
  666a1011e0c92.gif
  1.8 MB · Views: 233
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom