برطرف کردن خطای قدیمی شدن الگوی PAGE_CONTAINER زنفورو

XenForo برطرف کردن خطای قدیمی شدن الگوی PAGE_CONTAINER زنفورو 2020-12-28

Register & Get access to index
دنبال الگوی PAGE_CONTAINER بگردید و در دال ان دنبال کد زیر باشین

Code:
<xf:if is="property('publicIconUrl')">
<link rel="apple-touch-icon" href="{{ base_url(property('publicIconUrl', true)) }}">
</xf:if>

سپس کد بالا رو حذف کرده و بجای آن اینرو قرار دهید

Code:
<xf:if is="property('publicIconUrl')">
<link rel="apple-touch-icon" href="{{ base_url(property('publicIconUrl', true)) }}">
<xf:elseif is="property('publicMetadataLogoUrl')" />
<link rel="apple-touch-icon" href="{{ base_url(property('publicMetadataLogoUrl')) }}" />
</xf:if>
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Back
Top Bottom