کد زیر را به قالب extra.less اضافه کنید

Code:
Please, Log in or Register to view codes content!

در بخش css مربوط به گروه های کاربری کدهای فوق رو قرار دهید

trgamersafis_00

و همچنین به ترتیب

trgamersafis_01

نمونه :

2574-30fa5c672c560fea61df8fbb9f617561.png
  • Love
Reactions: XenTeam
Author
XenForo
Downloads
0
Views
62
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top