متحرک کردن قوانین در زنفور

XenForo متحرک کردن قوانین در زنفور 2020-12-28

Register & Get access to index
  • از این کد استفاده کنید و متن خودتون رو جایگزین کنید
HTML:
<marquee behavior="scroll" scrolldelay="50"  onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" dir="rtl" direction="right" height="100%" width="100%" loop="-1">
قوانین و مطلب خودتون رو در این بخش قید کنید </marquee>
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom