فارسی ساز کامل برای انجمن ساز xenforo

شامل فارسی سازی تمامیه قسمت های زنفورو فارسی از مدیریت تا بخش های کاربری
  • تنظیم رشته های اصلی
  • اضافه شدن الگوها و مستندات ویژه
  • و ...
  • Love
  • Like
Reactions: rastin and rona
Author
XenForo
Downloads
34
Views
417
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top