اضافه کردن عنوان موضوع در ناوبار

XenForo اضافه کردن عنوان موضوع در ناوبار 2020-12-28

Register & Get access to index
الگوی thread_view را پیدا کنید و کد زیر را جستجو کنید

Code:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
و در زیر آن کد پایینی رو قرار دهید ...
Code:
<xf:breadcrumb href="">{$thread.title}</xf:breadcrumb>
<xf:button icon="prev" href="{{ link('forums', $thread.Forum) }}">تالار مربوطه</xf:button>

نتیجه ::

160242916742521.png
  • Like
Reactions: AynaZ
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Back
Top Bottom